תקנון תוכנית אחים לבית

בקשה לקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט

אני מבקש בזאת להירשם באמצעות אתר אינטרנט זה לקבלת שירותים ומידע אודות סיוע ברכישת דירה (להלן: "השירות").
אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (ע.ר. 580173557) (להלן: "האגודה") והמחלקה של האחים לבית (להלן: "אחים לבית")
השימוש באתר האינטרנט של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית וכל המחלקות שלה, על כל תוכנם, לצורך קבלת שירותים ומידע אודות רכישת דירה, ולביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט, כפוף לתנאים שבמסמך זה, אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים הם יחולו בנוסף, כל שימוש באתר זה, מהווה את הסכמתך לנהוג בכפוף לתקנון האתר שלהלן, אנא קרא את התקנון בעיון.

מבוא

1. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
2. התקנון הינו תקף הן עבור פונים הרשומים לשירות הניתן והן עבור לקוחות חדשים המצטרפים אליו.
3. האגודה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
4. ידוע לי כי הצטרפותי לשירות, באמצעות הסימון לאישור התקנון והצהרתי בתחתית החלון, מהווה הסכמה מצידי והתחייבות לפעול בהתאם לכל ההוראות המפורטות.
5. קטין וחוסה, דהיינו: פונה שגילו מתחת לגיל שמונה עשרה (18), ואדם אשר ממונה לו אפוטרופוס אינו רשאי להשתמש באתר זה.
6. כאשר הנך מתבקש למסור מידע באתר, אין עליך חובה חוקית למסור אותו, אבל בלעדיו לא נוכל לטפל בפנייתך.

השימוש באתר

7. האגודה מעניקה לך אישור אישי, ולא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, אשר מאפשר לך להשתמש בשירות אישור זה נועד למטרה אחת והיא לאפשר לך להשתמש בשירותים וליהנות מהם כפי שהאגודה מספקת אותם ובאופן שהתנאים הללו מתירים.
8. ידוע לי כי הסיסמא ושם המשתמש שניתנו לי לצורך אישור הגישה לאתר הינם לשימושי האישי בלבד ולא תהיה לי כל זכות להעביר אותם ללא הרשאה בכתב ומראש של אחים לבית. אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בסוד ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמא שלי על ידי גורם בלתי מורשה.
9. אני מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא ובשם משתמש כוזבים, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
10. אני מתחייב שלא למכור ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או להשכיר את אישור הגישה שלי לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בהם כל שימוש מעבר לתנאי ההרשאה שקיבלתי מאחים לבית. ידוע לי, כי ייתכן שגורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקיבלתי. לכן, אני מתחייב שלא להעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלי בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא. כמו כן, ידוע לי כי עלי להיזהר מפניות אלי, כביכול בשם אחים לבית לקבלת פרטים אלו.
11. אני מסכים, כי אחים לבית תהיה רשאית לשלוח אלי את הדיווחים התקופתיים שלה באמצעות
כתובת הדואר האלקטרוני שנרשמה על ידי בבקשת הרישום.
12. אני מצהיר כי כתובת המייל שמסרתי היא נכונה וכל הפרטים והמספרים אף הם מעודכנים ונכונים.
13. השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו ואינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים.
המידע באתר
14. אני מאשר, כי כל מידע שאמסור באמצעות האתר לאחים לבית יימסר מרצוני ובהסכמתי
המלאה וכי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה לכך שאני מתיר לאגודה,
או למי מטעמה, להשתמש בפרטים שמסרתי ולקבל מידע, הודעות, לרבות באמצעות דיוור
ישיר, על מוצרים ושירותים הקשורים לאחים לבית באמצעות דואר רגיל, פקס, דואר
אלקטרוני (אי – מייל), מערכת חיוג אוטומטי, הודעת מסר קצר (SMS ) ובכל דרך אחרת.
15. ידוע לי, כי המידע האישי הנמסר על ידי באתר, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או יהיה מצוי בידי אחים לבית עבור שימוש אחים לבית ו/או מי מטעמה, לכל עניין הקשור להצטרפותי לשירות שאחים לבית תספק, לרבות לצורך עיבודו, אחסונו, טיפול בתביעות, לשם השלמת הפעולות כאמור.
16. המידע שתמסור באמצעות האתר ישמש את האגודה ו/או מי מטעמה לצורך כל דבר וענין הקשור בשירות לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו, לשימושים נוספים הנלווים לשימוש האמור לעיל ונדרש לשם השלמתו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור השירות הניתן באמצעות האתר ותכניו, או שינויו.
17. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במשרדי אחים לבית, יהיה המידע המצוי במשרדי אחים לבית המידע המחייב.
18. המידע המצוי באתר האינטרנט הינו רכושה הבלעדי של האגודה. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט או לקחת חלק בכל האמור.
מעשי מרמה
19. אין לגשת למידע של משתמש אחר, אין להשתמש באגודה כדי לרמות, להטעות או להונות משתמשים אחרים כדי לגרום להם לשתף מידע בתואנות שווא.
20. אין לדוג נתוני משתמשים כגון פרטי כניסה, סיסמאות, פרטים פיננסיים או מספרי זהות, ואין להשתמש באגודה כחלק מתחבולה שנועדה לרמות אחרים.
21. אין לעשות שימוש בתמונה או עיצוב שבאתר, בוודאי כאשר מדובר בשימוש למטרות רווח. ויודגש, הפרה של זכויות יוצרים היא עבירה חמורה שבגינה ניתן לתבוע ולעתים אף מדובר בעבירה פלילית.
הפסקת השימוש באתר
22. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות האגודה על פי כל דין, היא רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת.
23. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, האגודה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות ולבטל את אישור הגישה מכל סיבה שהיא בכל עת.

שינוי תנאי קבלת השירות באמצעות האתר

24. תנאי השימוש הם התנאים המעודכנים לצורך קבלת השירות באמצעות אתר האגודה והאחים לבית. האגודה רשאית לשנות, להתאים, לנסח מחדש, ולשכתב תקנון זה או כל חלק ממנו בכל זמן שהוא. האגודה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה. או תנאים והגבלות נוספים שחלים על השירות, על מנת, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עלייך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים וההגבלות הנוספים, התנאים וההגבלות הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה.
25. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שתבחר האגודה והאחים לבית. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי קבלת השירות.
26. אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו, כגון נקיטת פעולה בעתיד.
אבטחת המידע
27. האגודה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט ואימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל.
למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים וכי כל עוד נוקטת האגודה באמצעי אבטחה סבירים, לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.
28. אני מסכים, כי האגודה לא תשא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של האגודה או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטתה. כמו כן, ידוע לי כי האגודה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
אחריות
29. האגודה לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אבדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירות, עיכוב במתן השירות או הפסקתו כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד האגודה או בציוד של המשתמש- או כתוצאה מתקלות שאינם בשליטת האגודה.
30. האגודה לא תהה אחראית לאובדן מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים.
31. האגודה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמש אחר או צד ג'.
32. בשום נסיבות לא תחול על האגודה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר האינטרנט או בשירותים הנוספים הניתנים על ידי האגודה בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בהם, באספקתם או באי אספקתם של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית.
33. המשתמש יפצה את האגודה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
הגבלת השימוש
34. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (Uploadׂ), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר; האסור לפרסום או לשימוש, או מהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת; הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת המחשב, או הכולל פרסומת מכל סוג שהוא.
35. השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
36. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. האגודה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בו.

סמכות משפטית

37. על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל.
38. במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
39. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

הסכמה לתנאי השימוש

40. בהקשה על כפתור "אישור" הריני מאשר כי קראתי תנאים אלה, אני מבין אותם, מסכים להם ומתחייב לקבלם על עצמי.
41. אני מאשר ומסכים לכך כי תנאים אלו יחולו גם במקרה של קבלת מידע ו/או שירותים מגורמים חיצוניים לאגודה, הנעשים באמצעות האתר, וכי תנאים אלו יחייבו אותי גם כלפי גורמים אלו.