הלוואות ליזמים עם מוגבלויות ע”ש קרן משפחת רודרמן

 

הלוואות ליזמים עם מוגבלויות ע”ש קרן משפחת רודרמן

אודות הלוואות הקרן

Ruderman-page-300x170

הקרן נועדה לסייע לעסקים קיימים או לעודד פתיחת עסקים קטנים על ידי אזרחי ישראל יזמים עם מוגבלויות. המטרה היא לקדם את העצמאות הכלכלית של בעל העסק, לאפשר העסקת עובדים נוספים ולתרום באופן חיובי לכלכלת ישראל.

סכום ההלוואה ללא ריבית הוא עד 60,000 ₪ עבור הון חוזר, ועד 90,000 ש”ח לפתיחת עסק חדש או להשקעה בהרחבת העסק. עבור הלוואות עד 30,000 ₪ נדרש ערב אחד בלבד.

דמי שירות להלוואה

סכום

לעצמאי

לשותפות ולחברת בע"מ

הלוואות עד 25,000 ₪

170 ₪

200 ₪

הלוואות מ-25,000 ₪ עד 45,000 ₪

270 ₪

300 ₪

הלוואות מ-45,001 ₪ עד 60,000 ₪

370 ₪

400 ₪

הלוואות מ-60,001 ₪ עד 90,000 ₪

470 ₪

500 ₪

ניתן לשלם את דמי השירות רק לאחר קבלת ההלוואה. זהו תשלום חד פעמי.

מהי תקופת ההלוואה?

תקופת ההחזרים היא עד 45 חודשים (תלוי בסכום ההלוואה). החזרי ההלוואה מתחילים חודש לאחר קבלתה. הסדר התשלומים ייקבע עפ”י החלטת הוועדה. ניתן להקדים את החזר ההלוואה ללא קנס.

 

מי זכאי להלוואה?

 1. ההלוואה מיועדת ליזם עצמאי, שותפות או חברה רשומה. נוסף על היזם עצמו יחתמו כל השותפים על כל הטפסים. על בן/בת הזוג של יזם עצמאי לחתום על שטר החוב ועל שאר הטפסים הקשורים להלוואה
 2. עסק עם מחזור חודשי שאינו עולה על 150,000 ₪
 3. עסק עם תיק קיים במע”מ
 4. עסק עם חשבון בנק קיים שאינו מוגבל ולא היה מוגבל בעבר
 5. מועמדים בגילאים: 67-22

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית תדון בבקשת ההלוואה לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים. על הבקשה לכלול תעודת מוגבלות (גופנית או נפשית), בשיעור של 40% מוגבלות לפחות.

איך מגישים את הבקשה?

 1. דרוש טופס בקשת מועמדות של האגודה ומסמכים נלווים (רשימת מסמכים להגשה).
 2. יש להכין  הפניה ותכנית עסקית. אנו מקבלים תכניות עסקיות מיועצים עסקיים בלבד ולא מידי רו"ח או יועצי מס.
 3. יש לצרף את כל החומר שברשימה ולהחתים את הדו"חות הפיננסיים אצל רואה חשבון או יועץ מס.

עוד דברים שחשוב לדעת:

 1. טופס הבקשה למועמדות יוגש על גבי טופס מקורי של האגודה או על גבי טופס שהורד מאתר האגודה.
 2. על המועמד למלא את הטופס בצורה ברורה, עם כל הפרטים,ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
 3. ועדת אישור הלוואות המורכבת מאנשי מקצוע מומחים תדון בבקשה. החלטת הוועדה תתבסס על מידע, מסמכים, ריאיון אישי ודעה מקצועית לסיכויי ההצלחה של העסק.
 4. מועמד שותף או בעל לעסק נוסף יידרש להגיש את כל המידע על כל העסקים האחרים שלו. אם בן/ת הזוג של המועמד/ת מנהל/ת עסק נפרד, יידרש מידע גם על העסק הזה.
 5. ועדת אישור ההלוואות איננה מחויבת לפרט את סיבות האישור או השלילה של בקשת המועמד, כמו גם את החלטתה לגבי סכום ההלוואה. ערעורים בנושא ההחלטה לא יתקבלו.

מה עושים לאחר אישור ההלוואה?

 1. לאחר אישור ההלוואה יהיה על המועמד למלא את כל ההוראות שיצוינו בפניו, בכתב ובעל פה, לגבי חתימת שטר חוב והוראת קבע, בהתאם להוראות האגודה.
 2. האגודה רשאית לבקש בירור נוסף לגבי כל בקשה ומידע.
 3. האגודה לא תשקול בקשת מועמדות לעסקים שלא עומדים בקריטריונים שקבעה.

כמה ערבים אתה צריך?

הלוואות עד 30,000 ₪ – 1 ערבים

הלוואות מ-30,001 ₪ – 3 ערבים

איפיון הערבים:

 1. גיל הערבים 67-22
 2. בעלי הכנסה חודשית נטו של לפחות 3,000 ש”ח המועסקים באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות. ערב עצמאי יציג אישור מרואה חשבון או יועץ כלכלי המאשר הכנסה נטו ממוצעת של 3,000 ש”ח לפחות לחודש עבור 12 החודשים האחרונים
 3. מועמד או לווה נוכחי אינו יכול להיות ערב. בני זוג אינם יכולים להיות ערבים זה לזה, או לאותה הלוואה, או ללווה אחר ואינם יכולים להיות ערבים לשתי הלוואות בו בזמן.
 4. הערבים אינם יכולים להיות שותפים או מועסקים בעסק המבקש הלוואה.
 5. לא יאושרו ערבים שגרים יחד עם הלווה או שגרים יחד באותה כתובת.
 6. מי שמקבל סיוע כלכלי מביטוח לאומי לא יכול להיות ערב.

רשימת טפסים שיש לצרף לבקשת מועמדות להלוואה לעסקים קטנים

שלב א‘

יש למלא את הטופס בצורה מדויקת ולצרף את כל המסמכים האלה:

 1. צילום תעודת מוגבלות (גופנית או נפשית)
 2. צילום תעודת זהות של שני בני זוג (כולל נספח כתובת)
 3. קורות חיים
 4. אישור פתיחת תיק במע”מ
 5. תמצית מרשם החברות של בעלי מניות, מנהלים בחברה, שעבודים קיימים (רק חברות רשומות)
 6. העתק של ההסכם בין השותפים, אישור של בעלי השותפות ואישור של מורשי חתימה (רק לשותפות)
 7. הסכם שכירות מיקום העסק
 8. דו”ח הכנסות והוצאות מבוקר של העסק, חתום בידי רואה חשבון מוסמך או יועץ מס, עבור השנתיים האחרונות, וטופס פחת של העסק וכל עסק אחר של היזם ו/או בן/ת הזוג, כולל שותפות
 9. דו”ח הכנסות והוצאות מבוקר לשנה הנוכחית לעסק של המועמד ולכל עסק בבעלות היזם ובן הזוג, כולל שותפות
 10. דוח אובליגו של כל חשבונות הבנק בניהול הלווה (עסקיים ואישיים, כולל יתרה נוכחית, מסגרות אשראי, הלוואות קיימות וביטחונות)
 11. הסבר על העסק והסבר מפורט לגבי הצורך והשימוש בהלוואה המבוקשת
 12. תחזית חודשית מפורטת של הכנסות והוצאות של העסק ל-6 החודשים הקרובים והזמנות לעתיד (אם רלוונטי)
 13. פרטים על כל מקורות ההכנסה של המשפחה
 14. תכנית עסקית (מיועצים עסקיים בלבד ולא מידי רו"ח או יועצי מס) המתייחסת לסיכויי ההצלחה של העסק.

שלב ב‘

הבקשה, יחד עם כל המסמכים הנדרשים, תועבר להחלטת ועדת ההלוואות של האגודה. אם ההלוואה תאושר יהיה על הלווה להגיש:

 1. הוראת קבע בנקאית עם חתימת הלווה ואישור הבנק.
 1. ערבים מתאימים:
  1. גיל הערבים 67-22. עליהם להיות מועסקים במקום העבודה הנוכחי 12 חודשים לפחות. עליהם להגיש: עותק ברור של תעודת הזהות שלהם (כולל ספח כתובת); תלוש משכורת אחרון, עם חתימה וחותמת המעסיק במקרה שהמעסיק לא ממוסד; טופס 106 (אם התלוש אינו מראה ותק בעבודה או יום תחילת עבודה); מספרי טלפונים קוויים וניידים של הבית ומקום עבודה; הכנסה חודשית נטו של 3,000 ש”ח לפחות
  2. ערב עצמאי יציג אישור מרואה חשבון מוסמך או מיועץ מס שמאשר הכנסה חודשית נטו של 3,000 ש”ח לפחות למשך 12 החודשים האחרונים
  3. הערבים יחתמו על ערבות, רק לאחר קבלת אישור הוועדה, וזאת במשרד האגודה או במקומות אחרים המאושרים ע”י האגודה.

שלב ג‘

 1. לאחר סיום שלבים א’ ו-ב’ יהיה על הלווה לבוא למשרד האגודה בשעות קבלת קהל, יחד עם כל השותפים או בעלי המניות. בן/בת הזוג של היזם רשאי/ת לחתום על הטפסים במשרדי האגודה או במקום המאושר ע”י האגודה ולצרף עותק ברור של תעודת הזהות (כולל ספח כתובת) ותלוש משכורת אחרון.
 2. על הלווה להביא לפגישה באגודה את כל המסמכים, הוראת קבע מאושרת ע”י הבנק, ודמי שירות (ר' לעיל סעיף דמי שירות). ניתן להביא הוכחות על קנייה שבוצעה, תוך שימוש בכספי ההלוואה (במידה שנעשתה).
 3. הצ'ק אשר יונפק על ידי האגודה יתוארך ליום שישי הראשון לאחר סיום ההליכים.

נא לקרוא בעיון את הקריטריונים לעיל על מנת למנוע אי הבנות או עיכובים.

לטופס בקשת מועמדות ודף הסבר לחץ כאן